Home
empty
 

Garantieregeling Stichting SGRS:


Artikel 1: Doel garantieregeling.
De Stichting Garantie Reisgelden Sailbest, hierna te noemen SGRS, heeft tot doel garantie te bieden aan reizigers, die een reisovereenkomst afsluiten met Sailbest International (hierna te noemen: Sailbest). De garantie houdt in, dat het reeds betaalde deel van de reissom uitgekeerd zal worden, indien Sailbest en/of de luchtvaartmaatschappij waar Sailbest vliegtickets heeft ingekocht in financieel onvermogen geraakt.
Bovendien garandeert de Stichting SGRS, dat de terugreis van cliënten van Sailbest zal worden uitgevoerd, indien en voor zover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reed is bereikt, indien Sailbest als gevolg van financieel onvermogen hiertoe niet meer in staat is.Indien door onvoldoende capaciteit het niet mogelijk is de terugreis uit te voeren op de geplande terugreis datum, zal de SGRS zorg dragen voor tijdelijke accommodatie.

Artikel 2: Reisovereenkomst.
Onder de garantieregeling vallen uitsluitend de rechtstreeks door consumenten met Sailbest afgesloten reisovereenkomsten.
De garantieregeling is niet van toepassing op reisovereenkomsten met agenten en/of andere reisaanbieders, touroperators.

Artikel 3: Voorwaarden voor restitutie.
Terugbetaling van de reeds betaalde aanbetaling c.q. volledige reissom zal uitsluitend plaatsvinden indien:
1: Sailbest wegens financieel onvermogen niet kan presteren.
2: De cliënt een rechtstreeks afgesloten reisovereenkomst heeft met Sailbest.

Artikel 4: Beperkingen voor restitutie.
1: Een uitkering zal nooit hoger zijn dan de totale reissom zoals aangegeven op de factuur / reisbevestiging.
2: Van vergoeding zijn uitgesloten: betaalde verzekeringspremies, assurantiebelasting en poliskosten, wijzigingskosten, kosten van Visa en boekingskosten e.d.
3: Of Sailbest als gevolg van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de cliënt niet heeft kunnen nakomen is geheel  ter      
    beoordeling van het bestuur van SGRS.    

Artikel 5: Rechthebbende.
Een eventuele uitkering zal uitsluitend geschieden aan de hoofdboeker; diegene die als geadresseerde vermeld staat op de factuur c.q. bevestiging van Sailbest.

Artikel 6: Melding van cliënt.
Tot uitkering kan uitsluitend worden overgegaan indien de cliënt zijn aanspraak bekend maakt binnen twee maanden na het bekend worden van financieel onvermogen van Sailbest.

Artikel 7: Verplichtingen van cliënt.
Voor aanspraak op een uitkering dient de cliënt de volgende documenten te overleggen:
1: De factuur / bevestiging
2: De bewijzen van betaling (bankafschriften)
3: De eventueel in bezit zijnde reisdocumenten, zoals vliegtickets etc.
Bij het ontbreken van bovenstaande 3 documenten kan de SGRS niet tot uitkering overgaan.

Artikel 8: Alternatieve reis.
1: De SGRS behoudt zich het recht voor om in plaats van terugbetaling van de reissom of aanbetaling in overleg met de cliënt    alternatieven aan te bieden, dit geheel ter beoordeling van de cliënt.
2: Indien Sailbest door onvermogen van de luchtvaartmaatschappij, waar Sailbest vliegtickets heeft ingekocht, het vervoer niet kan uitvoeren zal er geen recht op uitkering zijn, indien SGRS een andere vlucht kan aanbieden. Een alternatieve vlucht zal op dezelfde vertrek en terugreis datum moeten plaatsvinden en kan ook vertrekken en aankomen op een andere luchthaven dan gepland. Hieronder vallen ook: b.v  Düsseldorf en Brussel.

Artikel 9: Aanpassingen Garantieregeling.
Het bestuur van de SGRS is gerechtigd de garantieregeling zonodig aan te passen. Het bestuur is verplicht eventuele aanpassingen duidelijk op de website te vermelden. De garantieregeling is bindend, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Vastgesteld bij de bestuursvergadering dd. 9 september  2015